ACSI Logisztika: Kezdőlap / Általános szerződéses feltételek
header-pelda
szechenyi2020

Általános szerződéses feltételek

1. Általános szabályok
1.1.Az Általános szerződéses feltételek egyrészről az eladó, azaz az ACSI Logisztika Zrt.(székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79, adószáma: 10818121-2-43 cégjegyzékszám: Cg.01-101-041932 ), a továbbiakban „ACSI" másfelől ügyfelei (a továbbiakban „ügyfél") között létrejött kereskedelmi kapcsolatot szabályozzák. Eltérő rendelkezés hiányában, ezen általános szerződési feltételek vonatkoznak a ACSI és az ügyfelei között megkötött minden adásvételi szerződésre.
1.2. Az ACSI jogosult akár egyoldalúan is megváltoztatni ezen általános szerződési feltételeket.
1.3. Egyéb rendelkezés, avagy szerződési feltétel érvényességéhez az ACSI írásbeli hozzájárulása szükséges.
1.4.Az ACSI  a 45/2014.(II.26) Kormányrendelet előírásai szerint jár el a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződéseket illetően.

2. Ajánlat
2.1. Az ACSI üzleti ajánlata minden ügyfele (bárki) számára nyitott és elérhető.
2.2. Az ACSI internetes áruházában található termékek feltüntetett árai az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az áru végleges vételára az ÁFA-val növelt érték, mely adó a számlakiállítás napján hatályos jogszabályokban meghatározott adókulcs szerint kerül kiszámításra.
2.3. Az ACSI az internetes áruházában az árváltoztatás jogát –előzetes értesítés nélkül- fenntartja.
2.4. Az ACSI mindenkori különleges, rövid lejáratú, akciós ajánlatainak az érvényessége megtalálható az ACSI honlapjának „Akciók" menüpontja alatt.
2.5. Az ACSI készíthet az ügyfél egyedi megrendelése alapján különleges, egyedi ajánlatot.

3. Megrendelés
3.1. Az ügyfél megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket: megrendelt áru mennyiségét, megnevezését, cikkszámát, árát. A megrendelés csak írásban történhet: faxon, postán, e-mailben, vagy interneten keresztül (www.acsi.hu).
3.2. Az ACSI minden esetben visszaigazolja a beérkezett megrendeléseket és csak a visszaigazolt megrendeléseket tartja kötelező érvényűnek magára nézve.

4. Szállítási feltételek
4.1 Az ACSI internetes áruházában feltüntetett árak a szerelési és szállítási költségeket nem tartalmazzák. Az ügyfél kívánságának megfelelően az ACSI a szerelési és a szállítási költségre ajánlatot tesz, azaz a szerelés és szállítás az ACSI és az ügyfél közötti külön megállapodás alapján történik.
4.2. A szállítással kapcsolatos határidők vonatkozásában az adott termék/termékek rendelésének visszaigazolása az irányadó.
4.3. Az ACSI a szállítási határidőről telefonon vagy e-mailben tájékoztatja az ügyfelet.
4.4. Az ACSI nem vállal felelősséget a szállítás időpontjának be nem tartásáért, amely vis maior helyzet miatt áll be, vagy, ha a késedelem az ACSI-nak nem róható fel és ezzel kapcsolatos szándékos magatartása nem állapítható meg. Mindezekre tekintettel az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek, így az ACSI nem vállal felelősséget a késedelmes szállításból eredő esetleges károkért.
4.5. Kiszállításkor az ügyfél köteles az áru átvételét írásos dokumentummal igazolni, amennyiben ezt elmulasztja vagy megtagadja, úgy az ACSI jogosult megtagadni az áru átadását. A kiszállított áru tekintetében a kárfelelősség az átvétellel egyidejűleg átszáll az átvevőre/ megrendelő ügyfélre.
4.6. A megrendelt áru részletekben történő kiszállítására is van lehetőség.

5. Számlázás
5.1. Az ACSI minden esetben számlát - adóügyi bizonylatot - állít ki az ügyfélnek a teljesített megrendelés értékéről.
5.2. A számlát az ügyfél vagy az áruval együtt kapja meg, vagy postai úton, az ügyfél által a megrendelésben megadott címre.
5.3. A szállítólevél vagy számla tartalmával kapcsolatos kifogással az ügyfél annak átvételétől számított lekésőbb 15 napon belül írásban (posta, fax, vagy e-mail útján) élhet, indokolással ellátva az ACSI részére címezve. Amennyiben az ügyfél e határidőn belül nem emel kifogást, úgy a szállítólevelek, illetve a számlák tartalma igazoltnak és elfogadottnak tekintendő.

6. Fizetési feltételek
6.1. Az ügyfél köteles kiszállított áru ÁFA-val növelt vételárát az ACSI részére megfizetni az előzetesen egyeztetett módon átutalással a kapcsolódó számlán megadott számlaszámra, vagy készpénzben, az áru átvételekor. A fizetési határidőt a számla tartalmazza. Eltérő rendelkezés hiányában az ügyfél legkésőbb az áru átvételét követő 14 napon belül köteles megfizetni a vételárat.
6.2. Az ACSI fenntartja a jogot arra, hogy az ügyféltől előleget, avagy a teljes összeg előzetes kifizetését kérje.
6.3. A számla fizetési határidejének lejárta után az ACSIjogosult törvényes késedelmi kamatot felszámítani.
6.4. Banki átutalás esetén a vételár kifizetése akkor mindősül teljesítettnek, amikor a megrendeléshez tartozó összeg (teljes vételár) jóváírásra kerül az ACSI számláján.
6.5. Az ACSI jogosult az ügyféllel szemben meglévő követelését harmadik félnek behajtás céljából átadni, valamint a követelés érvényesítése céljából az azzal kapcsolatos adatokat külső harmadik fél (követelésbehajtó, jogi képviselő) részére átadni és hivatalos eljárást indítani azzal, hogy mindezek többletköltségét az adós ügyfélre terhelheti.

7. Kedvezmények
7.1. Az ACSI kedvezményeket nyújthat ügyfelei számára.
7.2. Kedvezményes áru vásárlása esetén csupán az egyik, a vevő számára kedvezőbb (nagyobb) mértékű kedvezmény érvényesíthető. Több kedvezmény össze nem vonható.

8. A tulajdonjog fenntartása
8.1. Minden kiszállított áru a teljes vételár kifizetéséig az ACSI tulajdonában marad. Az ügyfél köteles a teljes vételár kiegyenlítéséig rendeltetésszerűen tárolni az árut, estelegesen saját költségén gondoskodni az áru tűz-, víz-, vagy lopáskár stb. elleni biztosításáról.

9. Jótállás
9.1. Az ACSI az általa gyártott termékekre a törvényben előírt 1 év jótállást, ill. szintén a törvényben előírt 2 év szavatosságot vállal, a beszerzett, azaz nem az ACSI által gyártott termékek leírása ettől eltérő jótállási időt tartalmazhat.
9.2. A jótállás, az áruátvevő /megrendelő ügyfél általi kézhezvételével kezdődik.
9.3. A jótállás nem terjed ki:
• az ügyfél vagy harmadik fél magatartásával, mulasztásával okozott hibákra, továbbá a rongálással és a használati utasítással ellentétes alkalmazással okozott sérülésekre.
• az ügyfél, vagy harmadik fél szakszerűtlen, avagy nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra
• előre nem látható, elháríthatatlan események (vis maior) által okozott hibákra (pl. természeti katasztrófa)
• a termék szokásos használatából eredő kopásra

10. Panaszok, garanciális javítások.
10.1. Az ACSI a vételár visszafizetése mellett visszaveszi a hibás árut az ügyféltől az átvételt követő 14 napon belül, amennyiben a kifogásolt áru javítása vagy cseréje nem lehetséges.
10.2. Az ACSI az áru javítása vagy cseréje helyett árengedményt is felajánlhat az ügyfélnek, a javítás és csere lehetetlenülése esetén árleszállítást alkalmazhat.
10.3. Az ügyfél köteles átvételkor ellenőrizni az árut. Az áru kiszállításkor észlelt nem megfelelő mennyiségét és nyilvánvaló (szemmel látható) hibát az ügyfél köteles haladéktalanul írásban kifogásolni. Az ügyfél jogosult megtagadni az olyan küldemény átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésben vagy a megrendelésben foglaltaknak. Ha az ügyfél átveszi a sérült küldeményt, köteles az áru átvételéről szóló igazolásban pontosan leírni, rögzíteni a sérülés/hiba részleteit. Amennyiben az átvételkor az ügyfél elmulasztja az esetlegesen észlelt sérülés/ hiba részleteit rögzíteni, úgy a ACSI nem köteles elfogadni ezzel a mennyiséggel és nyilvánvaló (szemmel látható) hibával kapcsolatos későbbi kifogásokat.
10.4. Az ügyfél köteles írásban megtenni kifogásait és bizonyíthatóan elküldeni a ACSI részére levélben, faxon vagy e-mailben.
10.5.Az áru visszavétele történhet személyes átadás-átvétellel, vagy az ügyfél saját költségén történő, biztosított postai küldeményként való visszaküldésével. Az ügyfél által utánvéttel visszaküldött árut az ACSI nem veszi át. Az árut az ügyfél köteles az árut megvédő csomagolásban visszaküldeni. A visszaszállításból adódó sérülések esetén az ACSI-nak joga van megtagadni a visszaküldött áru átvételét, vagy saját hatáskörében mérlegelve arányosan csökkenteni azon összeget, amelyért az árut visszaveszi.
10.6. A visszaszállítás költségeit az ügyfél köteles előzetesen egyezetni az ACS munkatársával a 06-1-2100101-es telefonszámon, vagy e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen.
10.7. Az ügyfél nem jogosult a szerződéstől elállni amennyiben az áru az ügyfél külön megrendelése alapján került kiszállításra, amely áruk nem szerepelnek az ACSI általános terméklistáján, illetve a megrendelés a szokásostól eltérő, nagy mennyiségben történt.
10.8. A ACSI fenntartja a szerződéstől való elállási jogát arra az esetre, ha az árakat vagy a termékeket érintően, a katalógusban szereplő leírás nyilvánvaló elírást, vagy nyomdahibát tartalmaz.

11. Egyéb rendelkezések
11.1.Abban az esetben, ha jelen általános szerződési feltételek és a felek közötti létrejött szerződés tartama között ellentmondás keletkezik, a szerződés az irányadó.
11.2. A Szerződés teljesítésével kapcsolatosan a szerződő felek között felmerült vitákat, nézetkülönbségeket, a szerződő felek elsősorban egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az nem vezet eredményre, úgy elfogadják az ACSI székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.
11.3. Bármely, a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésre a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadók.

Elérhetőségeink

ACSI Logisztika Zrt. – A raktártechnika specialistája, az egyedi tárolási megoldások gyártója

  • H-1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
  • +36 1 210 0101

ACSI - Egyedi megoldások

Az ACSI Logisztika Zrt. több mint 50 éve van jelen a magyar logisztikai piacon, mint egyedi gyártású, illetve sorozatgyártású raktártechnikai termékek gyártója, forgalmazója. Ismerje meg cégünket, tekintse meg videónkat:


» Megtekintés Youtube-on »

Hírlevelünk igénylése

Ingyenes hírlevelünk havi rendszerességgel jelenik meg, amelynek keretében aktuális raktártechnikai árengedményeinkről és egyéb logisztikai újdonságokról értesülhet. Hírlevelünk bármikor lemondható.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot

Minőségbiztosítás

ISO9001 raktár öltozőszekrény allvanyrendszer acsi salgó dexion polcok

Kosarának tartalma

 x 
A kosár üres